Ban Sao là gì?

Ban Sao, BanSao

Ban Sao - BanSao

Ban Sao - BanSao

Ban Sao - BanSao

Ban Sao là một tên thương hiệu của Công ty Ban Sao. Tên này được đặt theo nghĩa của từ "Sao ban mai", sau này được gom lại thành BanSao cho gọn.